Ochrona danych

1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie „Grupa Zdunek”, – czyli „grupa przedsiębiorstw”, zgodnie z art. 4 pkt. 19 RODO, przy czym przedsiębiorstwem sprawującym kontrolę jest Spółka z o. o., Spółka komandytowa „Grupa Zdunek” (KRS 0000622949), ul. Miałki Szlak 43/45, 80-717 Gdańsk. Przedsiębiorstwami kontrolowanymi są podmioty powiązane, które obejmują następujące firmy, działające jako współadministratorzy tj.:

Wypełniając obowiązek określony w art. 26 ust. 2 RODO informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych będzie również Renault Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarskiej 13, 02-674 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Renault Polska Sp. z o. o. można uzyskać pod następującym adresem mailowym: renault.iod@renault.com.pl.

2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:

3. Dane osobowe uzyskane przez Grupę Zdunek będziemy przetwarzać w celu:

4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie:

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Grupę Zdunek. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Państwa dane osobowe, w uzasadnionych przypadkach mogą być udostępnione innym administratorom danych, jeśli istnieje ku temu ważna podstawa prawna (zgoda w przypadku marketingu przyszłego lub zgoda na przekazanie danych do podmiotów z zakresu usług finansowania zakupu lub ubezpieczenia pojazdu). Jednocześnie informujemy, że udostępniamy Państwa dane osobowe także innym odbiorcom (podmiotom przetwarzającym), którzy pomagają Grupie Zdunek w świadczeniu usług. Takie podmioty świadczą usługi na podstawie umowy, na nasze zlecenie i w naszym imieniu (pomoc w zakresie usług IT, usług marketingowych, badań rynku, transportowych, archiwizacji, pomocy prawnej lub audytorom). W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na nasze zlecenie mogą występować w roli niezależnych administratorów danych np. poczta polska lub inni operatorzy pocztowi, operatorzy transakcji płatniczych lub w przypadku wyrażenia przez Państwo dodatkowej zgody niezależne podmioty świadczące usługi finansowe lub ubezpieczeniowe. W uzasadnionych przypadkach Państwa dane mogą być także udostępniane organom administracji publicznej (prokuratura, policja, sądy, urzędy państwowe). W pozostałym zakresie Grupa nie przekazuje Państwa danych osobowych do odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.

6. Jeżeli w ramach przetwarzania Państwa dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w krajach trzecich (poza obszar EOG – obejmujący swym zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), takie przekazywanie danych będzie się odbywać na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej.
Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych.

7. Państwa dane osobowe będą przechowywane:

Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych.

8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Mogą Państwo złożyć do Grupy Zdunek wniosek dotyczący danych osobowych o:

Aby skorzystać z powyższych praw mogą Państwo skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych oraz skorzystać z wzorów zamieszczonych poniżej:

wniosek o realizację praw ochrony danych osobowych: wniosek o udostępnienie danych osobowych przetwarzanych przez Grupę Zdunek:

9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

10. W zakresie w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celu podjęcia działań związanych z zawarciem umowy, ich podanie jest wymogiem ustawowym i warunkiem jej zawarcia. Niepodanie danych osobowych spowoduje niemożność przedstawienia oferty / podpisania umowy. W zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, ich podanie jest dobrowolne.

11. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Grupę Zdunek, w tym profilowaniu.